Modlitwy do Świętych KARMELU - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Modlitwy do Świętych KARMELU

Zgromadzeni na modlitwie wzywajmy wstawiennictwa Maryi, naszej Matki i Siostry, a także św. Józefa i Świętych Karmelu:

Święta Boża Rodzicielko, Chwało Góry Karmel, przyoblecz w Twoje cnoty poświęconą Tobie Rodzinę Karmelu i Twoją miłością broń ją od wszelkich niebezpieczeństw.

Módlmy się:
Boże, Ty nas nazwałeś braćmi i siostrami Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel i dałeś nam szkaplerz święty jako znak Jej opieki, spraw łaskawie, abyśmy służąc wiernie Maryi, mogli zawsze z Nią żyć w służbie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Józefie, sługo wierny i roztropny, Tobie Pan powierzył swoją Rodzinę.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty wybrałeś świętego Józefa, męża sprawiedliwego, aby żywił Jezusa w latach dzieciństwa i młodości, dozwól nam za jego orędownictwem prowadzić życie proste i ukryte i wspierać Twój Kościół modlitwą i pracą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Wyjdź, Eliaszu, i stań na górze obecności Pana. Oto Pan przechodzi.

Módlmy się:
Boże żywy i prawdziwy, Ty dałeś się poznać Eliaszowi w szmerze łagodnego powiewu, spraw, abyśmy wolni od wszystkiego, co przeszkadza nam słuchać Twego głosu, zawsze szukali Ciebie przez wiarę i doszli do pełni radości przed Twoim obliczem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Święta Matko Tereso, światło Kościoła, naucz nas drogi doskonałości, która prowadzi do wiecznego zjednoczenia z Bogiem.

Módlmy się:
Boże, źródło miłości, Ty objawiłeś Świętej Matce Teresie tajemnice życia wewnętrznego i złączyłeś ją ze sobą niewysłowioną przyjaźnią, spraw, byśmy prawdziwie żyli jej duchowym dziedzictwem i postępując drogą ewangelicznej doskonałości, stali się Twoimi przyjaciółmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Pozwólcie prowadzić się Bożemu słowu. I trwajcie przy nim jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

Módlmy się:
Boże wszelkiej dobroci, nasz Święty Ojciec Jan całym swoim życiem głosił chwałę Chrystusowego Krzyża i ukazywał najcenniejszy skarb Kościoła, jakim jest miłość; spraw, byśmy gorliwie wstępując w jego ślady, byli w Kościele świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno; Aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, święty Rafał z niezwykłą ofiarnością pracował w Twojej winnicy, oddając swe życie za sprawę jedności Kościoła i zbawienie braci; spraw, byśmy pociągnięci jego przykładem, samych siebie poświęcili Tobie w ofierze, która otwiera bramy do pełni miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Zwyciężyłeś zwycięstwem Boga, aby się okazało, że miłość jest potężniejsza od wszystkiego.

Módlmy się:
Panie Jezu, nasz ukrzyżowany Zbawicielu, dzięki Twojej łasce błogosławiony Alfons Maria zwyciężył przemoc miłością, a śmierć dobrowolnym darem ze swojego życia; spraw, abyśmy umocnieni przykładem jego wierności i męczeństwa, byli gotowi oddać swoje życie za Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty przez dar Ducha Świętego wezwałeś nas do naśladowania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w życiu czystym, ubogim i posłusznym.

Wejrzyj łaskawie na Rodzinę Karmelu, którą wzbudziłeś w Kościele, oddając ją pod opiekę Maryi, naszej Siostry i Matki.

Spraw, byśmy wierni Regule danej nam przez świętego Alberta, żyli w oddaniu Chrystusowi, rozmyślając dniem i nocą Prawo Pańskie i czuwając na modlitwie.

Ożyw w nas miłość do Maryi, Dziewicy Czystego Serca, i pragnienie naśladowania Jej cnót w szkole Świętych Karmelu.

Za wzorem świętego Józefa naucz nas pokornego zawierzenia Twojemu słowu i napełnij nas tym samym duchem modlitwy i miłości do Kościoła, którym żyła święta Teresa, nasza Matka.

Prowadź nas drogą wiary, nadziei i miłości, którą kroczył nasz Święty Ojciec Jan od Krzyża, i udziel nam ducha zaufania Twojej Opatrzności i Matce Twojego Syna, jakim pałali święty Szymon Stock i błogosławiony Jan Soret.

Daj nam doświadczyć ze świętą Teresą Małgorzatą i świętą Teresa od Dzieciątka Jezus, że jesteś Miłością, a przez wstawiennictwo świętej Marii Maravillas, świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego i błogosławionej Marii Kandydy od Eucharystii i błogosławionej Józefy Naval Girbes, obdarz nas głęboką pokorą.

Spraw, byśmy za przykładem świętej Teresy od Jezusa z Los Andes radowali się Twoim pięknem, i tak jak święta Elżbieta od Trójcy Świętej, błogosławiona Maria Józefina od Jezusa Ukrzyżowanego i błogosławiona Eliasza od św. Klemensa żyli dla uwielbienia Twego majestatu.

Niech święty Noniusz Alwarez Pereira, święci biskupi Piotr Tomasz i Andrzej Corsini, święty Rafał Kalinowski, święty Jan Paweł II, błogosławiony Franciszek Palau i błogosławiony Eugeniusz od Dzieciatka Jezus, uczą nas troski o jedność i świętość Kościoła, a święta Teresa Benedykta, błogosławiony Alfons Maria, błogosławiony Eufrazjusz od Dzieciątka Jezus i wszyscy Męczennicy Karmelu, niech nam wyjednają umiłowanie Krzyża i męstwo w codziennym wyznawaniu wiary.

Niechaj także nasi bracia i siostry: ojciec Anzelm Gądek, ojciec Rudolf Warzecha, brat Franciszek Powiertowski, matka Teresa Marchocka, matka Teresa Kierocińska i Kunegunda Siwiec, złączeni z nami zbawczą wodą Chrztu i świętymi więzami Karmelu, dostąpią chwały ołtarzy, przyczyniają się do pogłębiania naszej wiar i wspierają wszystkich w drodze do ewangelicznej doskonałości i zbawienia.

Wprowadź do domu w niebie naszych zmarłych i nas również dołącz do grona wybranych, byśmy mogli razem z naszymi Świętymi na wieki wysławiać Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.