Maronici - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD
parallax background

Maronici

Kościół Maronicki

Jest jednym z sześciu Kościołów wschodnich, powstały w VII wieku na obecnych terenach Syrii i Libanu. Wyodrębnił się z Kościoła Syryjskiego wskutek odrzucenia monoteletyzmu. Jako jedyny z tej grupy od początku założenia w całości pozostał w jedności z Rzymem, odnowionej w czasach wypraw krzyżowych. Z Kościołem tym związana jest syryjska tradycja monastyczna

Przestrzeń

Cztery lata po Wniebowstąpieniu Antiochia stała się pierwszym patriarchatem po Jerozolimie, założonym przez św. Piotra. W latach 47-55 ewangelizował miasto św. Paweł. Tu wyznawcy Chrystusa około 40 r. zostali nazwani chrześcijanami i tutaj również prawdopodobnie powstała Ewangelia wg. św. Mateusza. W okresie świetności Antiochia po Rzymie i Aleksandrii była trzecim miastem w Cesarstwie Rzymskim. Rozwijała się na pograniczu ważnych obszarów językowych i kulturowych: hebrajskiego, greckiego, koptyjskiego, arabskiego, irańskiego, kaukaskiego, aramejskiego. Mówiono tutaj po aramejsku, hebrajsku, grecku i łacinie, a kupcy z Antiochii przywozili wschodnie zwyczaje do Rzymu. Chrześcijaństwo żyło spokojnie z pogaństwem. W takim klimacie powstawała duchowość ascetyczna i monastyczna.

Twórca

Kościół maronicki związany jest ze św. Maronem. To mnich syryjski czczony jako święty przez Kościół katolicki i Kościół prawosławny. Święty urodził się około 350 roku w Cyrze (twierdza wojskowa w Syrii zbudowana przez Rzymian w roku 300 przed Chrystusem w celu obrony Antiochii). W Cyrze również około 300 roku zginęli śmiercią męczeńską bliźniacy pochodzenia arabskiego – Kosma i Damian. Na ich cześć nazwano miasto Hagioupolis, miastem Świętych.

Maron był człowiekiem wykształconym i wysoko urodzonym (studiował w Antiochii). Po chrzcie porzucił godności i majątek. Osiadł w górach na północny wschód od Aleppo, w regionie Taurus Cirrus nad rzeką Orontes (Syria), na terenie patriarchatu Antiochii. Ta geograficzna przestrzeń zamieszkiwana była przez wielu mnichów. Większość z nich, mimo braku wykształcenia, posiadała mądrość i potrafiła filozofować. Byli to anachoreci – pustelnicy i eremici liczni w Palestynie i Egipcie. Uciekali od ludzi, by szukać Boga.

W Kafar Nabo na runiach świątyni rzymskiej Maron wybudował kościół. Jako asceta żył pod gołym niebem i rzadko korzystał z miejscowych jaskiń. Jego codzienność stanowiły: milczenia, praca, post i pokuta. Prowadził głębokie życie ascetyczne, kontemplacyjne i apostolskie. Mówił niewiele, ale jego kazania przynosiły obfite owoce. Święty regularnie odwiedzał innych anachoretów. W ten sposób uczył się od nich życia. Coraz bardziej też przekonywał innych pustelników do siebie: przyciągał naśladowców. Uzdrawiał chorych, wyrzucał demony, leczył rany duszy. Modlitwa według niego ma być panaceum na wszystko. Miejscowy biskup nakłonił Marona do święceń. Miał w ten sposób służyć braciom eremitom, odizolowanym od świata. Jako pasterz mimo ilości i odległości otaczał ich ojcowską troską. Po prześladowaniach za cesarza Walensa rozpowszechniał monastycyzm również w miastach. Budował kościoły i klasztory. Regularnie pojawiały się jednak kolejne barbarzyńskie prześladowania. Budowle ponownie były niszczone, a mnisi mordowani. Maron nadal wspierał anachoretów. Po prześladowaniach odszukiwał ich pośród ruin. Niszczył pogańskie świątynie i budował chrześcijańskie.

Po ogłoszeniu chrześcijaństwa oficjalną religią, wykorzeniał pogaństwo. Niszczył budowle pogańskie lub zamieniał na miejsca innego użytku – publicznego lub prywatnego. Jan Chryzostom przysyłał mu rozliczne relikwie, by mógł konsekrować nowe kościoły na ruinach pogańskich. Z Armenii przed śmiercią wyraził przyjaźń i wdzięczność wobec Marona. Wysyłał mu nawet list, wyrażając swój szacunek i oddanie, z prośbą o modlitwę za niego.

Według tradycji 9 lutego 410 roku osłabiony krótką chorobą, Maron odszedł do wieczności. Okoliczni mieszkańcy wzięli w posiadanie jego ciało, a nad grobem wybudowali wielką świątynię (ostatnio odkryto ruiny świątyni i jego sarkofag w okolicach Kafar Nabo). Świętemu patriarsze towarzyszyły liczne cuda. W 452 roku jego naśladowcy przenieśli szczątki mistrza do miejscowości pomiędzy Aleppo a Hamą. Wybudowali tam duży kościół Beit-Maron – Dom Świętego Marona. To głowa wszystkich klasztorów i bastion doktryny katolickiej. Jego uczniowie osiedli ostatecznie w klasztorze wzniesionym dla nich przez cesarz Marcjana. W ten sposób św. Maron pozostawił po sobie maronitów – liczne grono uczniów i naśladowców, tworzących zwartą grupę, mieszkającą w monasterze Beit-Maron.

Wspomnienie św. Marona obchodzone jest 9 lutego u katolików i 27 lutego u prawosławnych.

Kościół

Po śmierci Świętego Sobór Chalcedoński (451 r.) potępił monofizytyzm. Mnisi maroniccy uznali naukę soboru, co postawiło ich w opozycji do antiocheńskich monofizytów (jakobitów). Zemsta heretyków była brutalna. W 517 roku wierność papieżowi kosztowała 350 mnichów ginących z rąk monofizytów. To oni szyderczo nazywali ich maronitami (wierni 7 pierwszym soborom). Mnisi odcięli się się od kultury hellenistycznej i wpływów Bizancjum. Zachowali odrębność utrzymując tradycję Antiochii Syryjskiej. Podczas kolejnych prześladowań religijnych (koniec VII w.), zostali oskarżeni przez Bizantyjczyków o monoteletyzm. Sami maronici zaprzeczają, jakoby ich Kościół kiedykolwiek był heretycki.

Podbój terenów syryjskich przez Arabów (636 r.) jeszcze pogorszył sytuację. Maronici uciekając przed prześladowaniami bizantyjskimi i arabskimi, opuścili Syrię i ostatecznie schronili się w Górach Libanu. Zostawili swoje rodzinne strony w Dolinie Orontes, by schronić się w Dolinie Qadisha, gdzie poczęli stopniowo nawracać do swoich nauk mieszkańców tamtejszych terenów. Zamieszkiwali trudno dostępne górskie doliny, a ciągłe najazd arabski spowodował ich całkowite odcięcie od reszty Kościoła, który był przekonany o ich wyginięciu.

Oficjalnie Kościół maronicki miał powstać za czasów św. Jana Marona. Był to to mnich z Beit-Maron, wybrany w 687 r. na pierwszego patriarchę Antiochii i całego Wschodu. Był to człowiek święty i wykształcony, który miał wpływ na rodzącą się liturgię Kościoła maronickiego. W Bkerke św. Maron wybudował klasztor, który stał się siedzibą patriarchatu maronickiego. Tam zmarł w 707 r. i tam została złożona jego czaszka, a klasztor nazwany Ras Maroun – Głowa Marona. Dolina Kfar Hay zaludniała się eremitami, którzy przeobrazili libańskie góry w materialny i duchowy ogród.

Ruch migracyjny nasilił jeszcze bardzie w X w. po zniszczeniu klasztoru Świętego Marona w Syrii. Wtedy to mnisi maroniccy już na terenie Świętej Doliny założyli swoją nową siedzibę, czyli klasztor Matki Bożej Qannoubine. Miejsce sprzyjało rozwojowi, a klasztory, które łączyły życie pustelnicze i wspólnotowe, szybko rosły w liczbą, zdobywając kolejne wzgórza i wykorzystując liczne jaskinie, do których często trudno było dotrzeć.

Stan taki trwał do czasów wypraw krzyżowych. W 1099 roku krzyżowcy, ku swemu zdumieniu, napotkali w górach Libanu chrześcijan – maronitów, którzy wkrótce stali się ich sprzymierzeńcami. Maronici wstępowali do zakonów rycerskich i wspierali krzyżowców militarnie, a oprócz tego doszli do dużej zażyłości z europejskimi mieszkańcami Ziemi Świętej. W 1181 roku patriarcha maronicki złożył przysięgę wierności papieżowi przed łacińskim patriarchą Antiochii Aimery z Limoges. Okres krucjat okazał się renesansem maronitów.

Po klęsce wypraw krzyżowych maronici stali się celem najcięższych w swej historii prześladowań ze strony muzułmanów – najpierw egipskich Mameluków (1291–1516), a następnie Turków osmańskich (1516–1919). Ponadto między 1260 a 1303 Liban został czterokrotnie najechany przez Mongołów. Chroniąc się przed wojną, maronici ponownie wycofali się w górskie doliny, gdzie żyli przemieszani z szyitami i druzami. Zachowali organizację patriarchalno-biskupią. Administrację cywilną sprawowali starsi poszczególnych wsi.

Pomimo wspomnianych powyżej ataków, w XV wieku klasztor Qannoubine stał się siedzibą patriarchatu Maronitów (1440) i pełnił tę funkcję przez pięć kolejnych wieków. W XVII wieku pobożność mnichów maronickich była taka wielka, iż stała się motywem odwiedzin Świętej Doliny przez wielu europejskich poetów, historyków, geografów, polityków i zakonników; niektórzy nawet z czasem w tym miejscu postanowili się osiedlić.

Jednak Świętą Dolinę zajmowali nie tylko Maronici. Jaskinie i urwiste zbocza  Qadishy gościły na przestrzeni wieków inne społeczności chrześcijańskie: Jakobitów, Melchitów, Nestorian, Ormian, a nawet Etiopczyków. Obecnie na terenie doliny znajdują się jedne z najstarszych chrześcijańskich klasztorów na Bliskim Wschodzie.

Liturgia

Kościół maronicki ma własny obrządek wywodzący się z rytu antiocheńskiego, ale z licznymi elementami rzymskimi. Językiem liturgicznym jest aramejski. Latynizacja liturgii nastąpiła głównie w XVII wieku pod wpływem Kolegium Maronickiego i zakonów, ale od czasu Soboru Watykańskiego II usiłowania idą w odwrotnym kierunku – przywraca się tradycyjną liturgię maronicką.

Zakony

Konstytucje Libańskiego Zakonu Maronitów stanowią: „Libański Zakon Maronitów jest jednym ze sposobów autentycznego życia zakonnego. Kierując się tradycją monastyczną, inspiruje ją duch maronickiego syryjskiego kościoła w Antiochii... Nasz Zakon opiera się na życiu wspólnotowym, życiu modlitwy, ciszy, spokoju i ascetycznych praktyk. Angażuje się także w działalność apostolską, przyjmując za punkt odniesienia klasztor, zgodnie ze swoją historią i potrzebami Kościoła” (art. 1.3).

Trzy maronickie zakony odwołujące się do reguły św. Antoniego Pustelnika.

  • Zakon Maronicki Błogosławionej Maryi Dziewicy – aleppianie (OMM)
  • Zakon Libańskich Maronitów - Zakon Libańskich Mniszek Maronickich (OLM)
  • Zakon Maronicki Świętego Antoniego – antonianie (OAM)

Jedność

Pomimo geograficznego odseparowania maronici zawsze zachowywali pełną łączność z Rzymem. Ciągle byli też przez to prześladowani. Schizmy i Islam. Obecność biskupów maronickich jest udokumentowana na wszystkich soborach i synodach Kościoła powszechnego. Dopiero jednak w XIII w. w okresie wypraw krzyżowych, Kościół maronicki został oficjalnie uznany przez Rzym. Na synodzie w Qannoubine w 1580 roku kościół maronicki przyjął naukę Soboru Trydenckiego. W 1606 roku pod wpływem Rzymu maronici przyjęli również kalendarz gregoriański. W wyniku zabiegów jezuity Jana Eliano w 1584 roku papież Grzegorz XIII, by wzmocnić więzy, ustanowił w Rzymie Kolegium Maronickie, w którym wykształciło się wielu znakomitych duchownych i świeckich maronitów.

Obecnie maronici żyją na całym świecie. W liczbie może nawet większej niż w samym Libanie. W samym Libanie i Syrii mieszka około 2 milionów maronitów. Kościół ma 13 diecezji w Libanie, trzy w Syrii , po jednej na Cyprze, w Izraelu, w Egipcie i w Nigerii. Diaspora maronicka liczy około 4 milionów wiernych.

o. Mariusz Wójtowicz OCD

FOTOGALERIA

Libański karmelita bosy o swoim Kościele maronickim

Historia Libanu jest głęboko związana z historią Kościoła maronitów. Kościół ten wziął swoją nazwę od anachorety św. Marona, który zmarł na początku V w., a na którego grobie w Apamei, w dzisiejszej Syrii (Qal‛at al-Mudīq), zbudowano klasztor w pobliżu źródeł Orontes. Wkrótce stało się to centrum życia religijnego w całym regionie. Tamtejsi liczni mnisi przestrzegali decyzji soboru w Chalcedonie (451 r.) i występowali przeciwko monofizytom w VI w., cierpiąc poważne represje; odnotowano 350 mnichów zabitych przez monofizytów. Podczas arabskiego podboju regionu (636 r.) wielu maronitów uciekło do miast Bizancjum, a wśród nich był patriarcha Antiochii, którego siedziba pozostawała pusta przez czterdzieści lat na początku stulecia. W VIII w. mnisi maroniccy wraz z wieloma uchodźcami, którzy znaleźli u nich schronienie, zorganizowali się osobno, ustanawiając własny patriarchat. Zgodnie z tradycją pierwszym maronickim patriarchą był św. Jan Maron (685 r.).

Pod koniec wieku IX, częściowo z powodu prześladowań monofizytów, częściowo z powodu zniszczenia klasztoru przez muzułmanów, mnisi z licznymi rodzinami skupionymi w klasztorze wyemigrowali na południe do regionu Libanu, który, choć górzysty i zalesiony, stanowił wygodne schronienie dla prześladowanych; inne niewielkie emigracje udały się gdzie indziej, np. na wyspę Cypr. Siedziba narodu została zorganizowana w Libanie, w prostym i pracowitym społeczeństwie, pod kierunkiem „prezydentów” (muqaddamin), którzy uznawali autorytet patriarchy. Ta patriarchalno-religijna organizacja pozostała zasadniczo taka sama, zarówno pod rządami kalifów, jak i od 1516 r. pod rządami sułtanów osmańskich.

Z krzyżowcami maronici byli w doskonałych stosunkach, a Wilhelm z Tyru mówił, że w 1182 r. nawiązali stosunki z patriarchą Antiochii. Maronicki patriarcha Jeremiasz II uczestniczył w  Soborze Laterańskim IV w 1215 r. Na podstawie ustawy 16 ortodoksja maronitów jest niekwestionowana, dlatego Liban coraz bardziej potwierdza się jako centrum katolicyzmu na Wschodzie. W 1584 r. Grzegorz XII założył w Rzymie nadal istniejące kolegium maronickie. W 1736 r. odbył się libański synod w Lwawaze koło Bejrutu, który pozostał fundamentalny dla maronitów, a zatwierdzony w 1741 r. przez Benedykta XIV. Kolejny nowszy synod maronicki odbył się w 2006 r.

W 1860 r. kilku maronitów padło w masakrach chrześcijan dokonanych przez Druzów; przez co w 1861 r. interwencja mocarstw europejskich stworzyła pod własnym nadzorem odrębny rząd dla Libanu, któremu przewodniczył nielibański chrześcijanin. Podczas pierwszej wojny światowej doszło do innych prześladowań ze strony Turków.

Maronici mówią dziś po arabsku, znajomość francuskiego i angielskiego jest powszechna. Ich starożytny język syryjski, który pozostał w liturgii, wymawia się w tak zwanej formie zachodniej. Liturgia maronicka należy do zachodniej rodziny syro-antiocheńskiej. Oprócz swojej obecności na terytorium patriarchalnym maronici są szczególnie obecni na kontynencie amerykańskim, w Australii i Europie, gdzie powstały całe maronickie diecezje.

o. Valéry Bitar OCD