CHCĘ WIDZIEĆ BOGA – 5 Niedziela Wielkiego Postu - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

CHCĘ WIDZIEĆ BOGA – 5 Niedziela Wielkiego Postu

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. (J 12,20-33)

5 chlebów wskazówek:

1. Poszukiwanie wpisane jest w Twoje życie. Pragnienie ujrzenia Boga jest siłą budującą piękno tego świata. Nosisz w sobie tęsknotę Boga.

2. Z poszukiwaniem związany jest trud. Trud pracy nad sobą. To uśmiercanie w sobie starego człowieka.

3. Poprzez „obumieranie w sobie” naśladujesz Chrystusa, stajesz się jak On. Nie raz będziesz odczuwać lęk, chęć ucieczki, odsunięcia kielicha wyzwania. Tym bardziej wchodź w te trudne sfery, gdyż wtedy wielkie sprawy dzieją się przez Ciebie i w Tobie.

4. Jezus przyszedł, aby przyciągnąć wszystkich do siebie, aby pokazać Ojca, aby zbawić, czyli odkryć w Tobie, kim jesteś, byś zaczął tym świadomie żyć. Śmierć na Krzyżu była tego ceną.

5. Bądź współczesnym Filipem, apostołem codzienności, który przyprowadza ludzi do Jezusa.

2 ryby cytatów:

Święty Jan od Krzyża, Pieśń duchowa 1,8:

Jest to wielka pociecha dla duszy wiedzieć, że ona nigdy nie jest bez Boga, choćby była w grzechu śmiertelnym, a tym bardziej, kiedy jest w łasce. I czegóż więcej chcesz jeszcze duszo? I czemu szukasz Go poza sobą, gdy w samej sobie masz wszystkie swe skarby, swe rozkosze, swoje zadowolenie, swoje nasycenie i swe królestwo czyli twego Umiłowanego, którego pragniesz i szukasz? Wesel się i raduj w wewnętrznym skupieniu z Nim razem, gdy posiadasz Go tak blisko.

Święty Jan od Krzyża, Słowa światła i miłości 161:

Staraj się zawsze skłaniać nie do tego, co łatwiejsze, lecz do tego, co trudniejsze. Nie do tego, co przyjemniejsze, lecz do tego, co nieprzyjemniejsze. Nie do tego, co smakowitsze, lecz do tego, co niesmaczne. Nie skłaniaj się do tego, co daje odpoczynek, lecz do tego, co wymaga trudu. Nie do tego, co daje pociechę, lecz do tego, co nie jest pociechą. Nie do tego, co większe, lecz do tego, co mniejsze. Nie do tego, co wzniosłe i cenne, lecz do tego, co wzgardzone. Nie do pragnienia czegoś, lecz do niepragnienia niczego. Nie wybieraj w rzeczach tego co lepsze, lecz to co gorsze, znosząc dla Jezusa Chrystusa ogołocenie, braki, ubóstwo w stopniu możliwym w tym życiu.