WYWYŻSZONA MIŁOŚĆ – 4 Niedziela Wielkiego Postu - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

WYWYŻSZONA MIŁOŚĆ – 4 Niedziela Wielkiego Postu

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. (J 3,14-21)

5 chlebów wskazówek:

1. Bóg chce nadać temu, co było, nowe znaczenie. Spojrzenie na Krzyż może być wyrzutem: „zobacz co mi zrobiłeś człowieku!”. Może też mieć zupełnie inny wymiar: „zobacz, co zrobiłem dla Ciebie, abyś Ty wybrał tę samą drogę miłości”.

2. Wiele możesz jako człowiek i Bóg to popiera, ale samego siebie nie zbawisz – przyjmij tę prawdę posłusznie.

3. Wiara w miłość Boga daje nadzieję. Popatrz na Niego i w obrębie Jego wzroku umieść całe swoje życie. Pozwól, by On na Ciebie popatrzył. Zobacz siebie w jego oczach.

4. To nie Krzyż, to posłuszeństwo aż po Krzyż zbawia. Krzyż może zabijać, ale może też umacniać.

5. Uwierzyć w Jezusa to znaczy przyjąć Jego Słowo, Jego Światło. To wybranie zasad Boga, Jego przykazań jako ostatecznej reguł życia.

2 ryby cytatów:

Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), Wiedza Krzyża:

Wiedza Krzyża to dobrze poznana prawda – teologia Krzyża – żywa, rzeczywista i oddziałująca prawda; jak nasionko zostaje zasadzona w duszy, zapuszcza w niej korzenie i rośnie, odciska na niej swe piętno, określa jej całe postępowanie, tak iż promieniuje z niego i staje się poznawalna dzięki niemu. W tym sensie mówi się o wiedzy świętych, a my mówimy o wiedzy Krzyża.

Święta Teresa od Jezusa, poezja Do Krzyża:

Kto cię ukocha, pod twym cieniem stanie,/ Tego niewoli nie skrępują pęta;/ Ty jesteś siłą, ty jesteś zbawieniem,/ Twoja moc wieczna, zwycięska i święta./ (…) Z ciebie powiało nam wolności tchnienie,/ Kres położyłeś hańbiącej niewoli;/ Chrystus przez ciebie przyniósł nam zbawienie,/ Kiedy na tobie umarł z Bożej woli.